İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

  1. Başkanlık faaliyetlerini kapsayan iş ve işlemlerle ilgili stratejik plan, bütçe, muhasebe, personel ve benzeri idari faaliyetleri planlamak, yapmak /yaptırmak,
  2. Başkanlığın demirbaş malzeme ve tüketim malzemeleri ihtiyaçlarını tespit ve temin ederek birim çalışanlarının ihtiyacını karşılamak,
  3. Başkanlığa ait demirbaş eşyanın kayıtlarını tutarak, kanun ve yönetmeliğe uygun olarak ilgililere zimmetlemek, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını listesine göre düzenli olarak kontrol etmek ve yılsonu taşınır hesaplarını raporlamak;
  4. Daire Başkanlığı personelinin şahsi dosyalarını tutmak, özlük işlerini; izin, istirahat, göreve başlama- ayrılma, sicil raporları, kurs, terfi, ölüm, evlilik ve emeklilik işlemleri ile ilgili yazışma ve takiplerini yapmak ve Daire Başkanı’na ve ilgili yerlere bilgi vermek;

Gerekli mal ve malzemelerin temini / satın alma ve dağıtım işlemlerini yapmak / yaptırmak ve kesintisiz hizmet alınmasını sağlamak.

Eski Site